Nếu vì lý do nào đó, các sản phẩm của chúng tôi không đáp ứng được mong đợi của bạn, chỉ cần hoàn trả lại chai trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn nhận được số tiền hoàn lại của giá mua hàng ( trừ vận chuyển và xử lý )

Khi trả lại sản phẩm, xin vui lòng chắc chắn chắn bao gồm có một bản sao biên nhận của bạn.